Sklep Minazee

Regulamin.

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG MEDYTACYJNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG MINAZEE

 

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług medytacyjnych, neurofeedback i wellness oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

b. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

d. Usługodawca – Kamila Orlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: KAMILA ORLIŃSKA, UL. KOTŁOWSKIEGO 3/27, 84-200 WEJHEROWO; NIP: 5212664842, REGON: 383373170, prowadząca usługi związane z medytacją, neurofeedbackiem i wellness w terenie oraz w prywatnym gabinecie nr 9 w Centrum Zdrowia BONA przy ulicy Szczecińskiej 23, 80-392 Gdańsk, Polska (dodatkowy adres prowadzenia działalności),

e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Klientem,

f. Klient – osoba korzystająca z usług medytacyjnych, neurofeedback i wellness lub dodatkowych oferowanych przez Minazee.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,

g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,

h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług medytacyjnych, neurofeedback i wellness dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie minazee.pl silnika rezerwacyjnego (WooCommerce Appointments). Akceptacja rezerwacji on-line następuje w momencie dokonania wpłaty przez system Przelewy24, do którego Usługobiorca będzie przekierowany w procesie dokonania rezerwacji.

i. Dokument potwierdzający – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym:  dane o wybranej usłudze, wysokości należności za rezerwowaną usługę oraz termin i miejsce usługi.

2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony www i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca,  niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4.  Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.

6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

a. stronę internetową Minazee i silnik rezerwacyjny (WooCommerce Appointments) znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy,

b. złożenie zamówienia na usługę w Minazee w formie drogą elektroniczną (e-mail),

c. telefoniczne złożenie rezerwacji,

d. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w gabinecie Minazee, tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

3. Ceny przedstawione w systemie podane są za jednostką czasową określoną dla każdej usługi niezależnie i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi zamówione na miejscu na życzenie Klienta) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.

4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

5. W przypadku płatności przelewem w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-c powyżej wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-c powyżej, Minazee prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganej wpłaty za rezerwowaną usługę, której akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

7. Miejscem wykonania usługi jest gabinet nr 9 przy ulicy Szczecińskiej 23, 80-392 Gdańsk, Polska (dodatkowy adres prowadzenia działalności), chyba że opis usługi wskazuje inne miejsce wykonania usługi. Usługi mogą być wykonane w miejscu wskazanym przez klienta, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i kosztów dojazdu drogą elektroniczną (email).

IV.  Cena za usługi medytacyjne, neurofeedback i wellness oraz usługi dodatkowe

Cenny usług medytacyjnych, neurofeedback i wellness dostępne są na stronie internetowej Minazee minazee.pl. Ceny są aktualne w momencie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Minazee. Ceny dostępne na stronie internetowej Minazee podane są za usługi jednoosobowe, chyba że opis usługi określa ją jako grupową, za jednostkę czasu podaną w opisie usługi.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po opłaceniu usługi  w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość ceny usługi określona jest w warunkach oferty cenowej.

b. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny Przelewy24 poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

c. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

d. W przypadku osobistej rezerwacji usługi bezpośrednio w gabinecie Minazee (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego opłaty za usługę gotówką w momencie dokonania rezerwacji.

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Usługodawca, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d   poniżej.

b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej opłaty za usługę Minazee, zgodnie z ceną podaną w opisie usługi na stronie Minazee. Zapłata za pobyt może zostać dokonana przez system Przelewy24 (w przypadku dokonania rezerwacji przez stronę www minazee.pl) przelewem w przypadku rezerwacji drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną lub gotówką w przypadku rezerwacji bezpośrednio u Usługodawcy.

c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

d. Brak wpłaty bezzwrotnej opłaty w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług medytacyjnych, neurofeedback i wellness oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług medytacyjnych, neurofeedback i wellness.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy dokonanej drogą elektroniczną (email) – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Klienta pisemnie drogą elektroniczną (email) na zasadach określonych poniżej.

Warunki rezygnacji rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:

1. 25% wartości rezerwowanej usługi w przypadku rezygnacji na 14 dni i więcej przed planowanym terminem wykonania usługi.

2. 50% wartości rezerwowanej usługi w przypadku rezygnacji pomiędzy 13-tym, a 7-mym dniem przed planowanym terminem wykonania usługi.

3. 75% wartości rezerwowanej usługi w przypadku rezygnacji pomiędzy 6-tym a 3-cim dniem przed planowanym terminem wykonania usługi.

4. 100% wartości rezerwowanej usługi w przypadku rezygnacji na mniej niż 2 dni przed planowanym terminem wykonania usługi.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty opłaconej usługi. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z usługi (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Usługobiorcy.

Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej pocztą elektroniczną.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług medytacyjnych, neurofeedback i wellness przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi medytacyjnych, neurofeedback i welness, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) (“Ustawa o Prawach Konsumenta”).

IX. Ochrona danych osobowych

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY

„KAMILA ORLIŃSKA”

KOTŁOWSKIEGO 3/27, 84-200 WEJHEROWO

NIP: 5212664842, REGON: 383373170

prowadząca usługi związane w medytacją, neurofeedbackiem i wellness w terenie oraz w prywatnym gabinecie nr 9 w Centrum Zdrowia BONA przy ulicy Szczecińskiej 23, 80-392 Gdańsk, Polska (dodatkowy adres prowadzenia działalności),

dotycząca Państwa danych osobowych realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

Administratorem Państwa danych osobowych jest „KAMILA ORLIŃSKA” ul. Kotłowskiego 3/27, nr 52, 84-200 Wejherowo,  numer NIP: 5212664842,  numer REGON: 383373170 – usługi związane w medytacją, neurofeedbackiemi welness w terenie oraz w prywatnym gabinecie nr 9 w Centrum Zdrowia BONA przy ulicy Szczecińskiej 23, 80-392 Gdańsk, Polska (dodatkowy adres prowadzenia działalności)  zwana dalej Administratorem.

1. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:

a. Przygotowania, zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,

b. Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,

c. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,

d. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),

3. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.

4. Podanie przez Państwa danych jest:

a. dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku woli jej zawarcia),

b. całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.

5. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

6. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:

a. wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego

b. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

c. przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,

d. obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

7. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej w związku z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez takie podmioty.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji poprzez adres e-mail: korlinska@minazee.pl

11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres korlinska@minazee.pl ,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.

3. Data opublikowania uaktualnionego  regulaminu rezerwacji:  17.11.2019  r.

XII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Usługodawcę świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą,  rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.

2. Na terenie budynku przy ulicy Szczecińskiej 23 80-392 w Gdańsku, w tym w gabinetach, zgodnie z Ustawą z dnia 08.04.2010 roku o zmianie Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, z późniejszymi zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

3. Złamanie zakazu określonego w pkt. 2 przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji gabinetu w wysokości 1.000,00 zł. Dotyczy to pokrycia kosztu interwencji Straży Pożarnej, jeżeli takim kosztem zostanie obciążony Usługodawca.

4. Za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie budynku przy ulicy Szczecińskiej 23 80-392 w Gdańsku zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy, renowacji lub zakupu nowego mienia