Regulamin wydarzeń, wyjazdów i szkoleń Minazee

Przed dokonaniem rezerwacji na nasze wydarzenia prosimy, zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji, anulacji, płatnościami itp. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi do punktów lub nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie –  skontaktuj się z nami: korlinska@minazee.pl

DOKONANIE REZERWACJI

Aby wstępnie zarezerwować swoje miejsce wypełnij i wyślij do nas Formularz Rezerwacji. Jest to równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Wkrótce po tym otrzymasz wiadomość e-mail o wstępnej rezerwacji miejsca. Każde wydarzenie ma jasno określone zasady płatności. Na wiele z nich obowiązuje zaliczka a następnie wpłata pozostałej kwoty w terminie 15 dni od daty rozpoczęcia wydarzenia. Wiele wydarzeń jest darmowych. Udział w szkoleniach nauczycielskich wymaga płatności pełnej kwoty.

 

ANULACJA I ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

Możesz anulować swoją rezerwację, informując Nas o tym do 30 dni przed wydarzeniem i uzyskać zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, wpłacone pieniądze nie będą zwracane. Jeżeli nie możesz przyjechać i chciałabyś, aby ktoś inny przyjechał za Ciebie, możesz zmienić dane uczestnika na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

W kwestiach takich jak: rezerwacja miejsca, dokonanie płatności za pobyt, anulacja pobytu lub zmiana danych uczestnika obowiązują zasady ujęte w Regulaminie wydarzeń, wyjazdów i szkoleń organizowanych przez Organizatora.

ORGANIZATORZY

Organizatorem wydarzeń Minazee jest Kamila Orlińska, zarejestrowana jako Kamila Orlińska, Kotłowskiego 3/27, 84-200, Wejherowo , NIP: 5212664842, korlinska@minazee.pl

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

Każde wydarzenia obejmuje inny pakiet warsztatów, wyżywienia i elementów dodatkowych. Są one określone w opisie każdego wydarzenia na stronie internetowej minazee.pl.

Podczas wydarzeń organizowanych przez Organizatora nad prawidłowym przebiegiem całego spotkania czuwa Organizator.

 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Organizator w żadnym pakiecie nie zawiera ubezpieczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas udziału w organizowanych warsztatach. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Zaleca się, aby każdy uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

ZMIANA PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie warsztatów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających warsztaty (np. choroba prowadzącego zajęcia/warsztat, zdarzenia losowe, techniczne niedogodności, itp.).

 W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. Uczestnicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

STAN ZDROWIA I PRZECIWWSKAZANIA

 Podczas zajęć grupowych i warsztatów, praktykować medytację i ćwiczyć mogą jedynie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem praktyki i ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki praktyki i ćwiczeń dla zdrowia. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Zapisują się na wydarzenia oraz biorąc w nich udział uczestnik równocześnie potwierdza brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności.

 

WIEK UCZESTNIKA

W naszych warsztatach może wziąć udział każdy, kto skoczył 18 rok życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymaga jest obecność i opieka opiekuna prawnego).

 

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Przebieg Wydarzeń organizowanych przez Minazee będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach jogi i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika, zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Minazee i Organizatora.

W przypadku, jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na publikację jego wizerunku ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.

WYJAZDY, WYDARZENIA I SZKOLENIA MINAZEE A EPIDEMIA COVID-19 

Dokładamy wszelkich starań, aby podczas pobytu na wyjazdach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Organizatora zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Dezynfekujemy regularnie używane przedmioty,  , dbamy o obecność w przestrzeni płynów do dezynfekcji rąk, pilnujemy, aby hotel przestrzegał wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny standardów bezpieczeństwa.

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji programu lub formuły wydarzenia w przypadku nieprzewidzianych zmian polityczno – epidemiologicznych (np. zaostrzenie się epidemii w kraju).

TRANSPORT NA MIEJSCE WYDARZENIA

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą warsztaty. W razie jakichkolwiek trudności organizatorzy oferują swoją pomoc w doborze najdogodniejszej opcji dojazdu.

NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora okoliczności, takich jak: złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w hotelu lub awarie podwykonawców dostarczających swoje usługi w ramach prawidłowego funkcjonowania hotelu (jak np. elektryczność, dostęp do internetu, bieżąca ciepła woda, i inne zdarzenia losowe) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności, o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

ODWOŁANIE WYDARZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od organizatora.

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników bezpośrednio drogą e-mailową.  Pełen zwrot kosztów obowiązuje na co najmniej 15 dni przed planowaną data wydarzenia. Jeżeli  informacja o odwołaniu wydarzenia została opublikowana później organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania maksymalnie 30 % całkowitego kosztu wyjazdu za osobę na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z organizacją.

REZERWACJA USŁUG HOTELOWYCH

 Jeśli wydarzenie lub wyjazd obejmuje organizację noclegu organizator dokonuje rezerwacji usług hotelowych w docelowym obiekcie, w którym wydarzenie ma miejsce.  Organizator nie zawiera na rzecz Obiektu umów świadczenia usług hotelowych, w szczególności Organizator nie jest zobowiązany do świadczenia innych usług, w tym wszelkich hotelowych, z wyjątkiem usług związanych ściśle z warsztatami i zajęciami w ramach wydarzenia, wyjazdu, szkolenia oraz zmianą bądź anulowaniem rezerwacji pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie. Przedmiotowe umowy zawierane są na warunkach określonych odrębnie przez Obiekt.

INNE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, itp., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizacje zlecenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: minazee.pl.

W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję stanowiąca podejmuje organizator, w takim wypadku zobowiązuje się do odpowiednio wczesnego poinformowania uczestników o zmianach.


RODO I ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kamila Orlińska, z którą można się skontaktować przez email: korlinska@minazee.pl. Pełną treść Polityki Prywatności można poznać na stronie minazee.pl.